Ta strona korzysta z ciasteczek by świadczyć usługi na najwyższym poziomie.
Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Zgoda

Dowiedz się więcej

Warunki gwarancji KUBOTA

Warunki gwarancji zawarte w Karcie Gwarancyjnej dla Maszyb KUBOTA

Warunki gwarancji zawarte w Karcie Gwarancyjnej dla maszyn KUBOTA
1. KUBOTA Baumashinen Gmbh, Steinhauser Straße 100, D-66482 Zweurbrücken, zwana dalej Gwarantem, zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie Maszyn, na które została wydana Karta Gwarancyjna, przy użytkowaniu jej zgodnie z przeznaczeniem, w warunkach eksploatacyjnych określonych w Instrukcji Obsługi wydanej przez Gwaranta i dołączonej do Maszyny.

2. Definicje:
• Maszyny – maszyny KUBOTA w tym koparki, ładowarki, koparko-ładowarki, transportery.
• Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
• Konsument – osoba fizyczna, która nabyła Maszynę w celu niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. Gwarant odpowiada jedynie za wady wynikła z przyczyny tkwiącej w sprzedanej Maszynie oraz za uszkodzenia tej Maszyny, będące ich następstwem.

4. Gwarancja rozpoczyna bieg z dniem dostarczenia Maszyny do Klienta (data instalacji). W przypadku części zamiennych gwarancja rozpoczyna bieg w momencie zainstalowania części w Maszynie przez Autoryzowany Punkt Serwisowy Gwaranta (APS) i jest niezależna od okresu gwarancji dla Maszyny. Instalacja części zamiennych nie wpływa na czas obowiązywania gwarancji dla Maszyny. Roszczenie z tytułu gwarancji może być uznane wyłącznie w przypadku odnotowania daty instalacji oraz kompletnego i czytelnego zgłoszenia roszczenia.

5. Gwarant udziela gwarancji na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na następującej okresy gwarancyjne:
• Maszyny: 2000 roboczogodzin lub 24 miesiące, w zależności od tego, co nastąpi pierwsze.
• Części zamiennych do maszyn: 1000 roboczogodzin lub 12 miesięcy, w zależności od tego, co nastąpi pierwsze.
• Akumulatory: 3 miesiące.
Uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają w przypadku, gdy Uprawniony z gwarancji nie będzie dokonywać obowiązkowych przeglądów serwisowych Maszyny w APS zgodnie z informacjami zawartymi w harmonogramie przeglądów znajdujących się w Instrukcji Obsługi Maszyny.

6. Ze względu na niewłaściwy stan techniczny Maszyny Gwarant może odmówić wykonania każdego przeglądu. Uprawniony z gwarancji dostarczy Maszynę do przeglądu do APS na własny koszt. Każdy przegląd musi być potwierdzony w Karcie Gwarancyjnej. Brak takiego potwierdzenia powoduje utratę uprawnień z tytułu gwarancji.

7. Wykonanie przeglądu gwarancyjnego w APS nie zwalnia użytkownika Maszyny z regularnego wykonywania czynności konserwacyjnych określonych w Instrukcji Obsługi.

8. Nie są objęte gwarancją uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego, niezgodnego z Instrukcją Obsługi użytkowania, konserwacji, regulacji, przechowywania i transportowania oraz wynikłe po sprzedaży ze zdarzeń losowych i innych okoliczności, za które nie odpowiada ani Producent, ani Sprzedawca, w tym pogarszanie się estetyki Maszyny w wyniku upływu czasu.

9. Nie są objęte gwarancją materiały eksploatacyjne i części Maszyny, które przy używaniu zgodnie z przeznaczeniem w warunkach określonych w Instrukcji Obsługi mogą zużyć się przed upływem gwarancji, w szczególności osłony, kołki zabezpieczające, bezpieczniki urządzeń energetycznych, powłoki lakiernicze elementów osłonowych, elementy gumowe i gumowo-metalowe, gąsienice, świece zapłonowe, świece żarowe, filtry, kły czerpaków, wszystkie rodzaje płyt przesuwnych w przypadku gąsienic i ramion teleskopowych, węże, pasy klinowe i inne pasy, okładziny hamulcowe, tarcze sprzęgieł, wtryskiwacze, żarówki, uszczelki / uszczelnienia, bezpieczniki, bezpieczniki topikowe, wtyki, tuleje, podkładki dystansowe, okna / części szklane, środki smarne.

10. Nie uważa się za naprawę gwarancyjną wymienionych w Instrukcji Obsługi zabiegów, będących należytą, normalną obsługą eksploatacyjną.

11. Gwarant odmówi wykonania świadczenia gwarancyjnego, a Uprawniony z gwarancji traci prawa w zakresie roszczeń z tytułu wad (uszkodzeń) powstałych lub mogących powstać w wyniku uszkodzeń mechanicznych w Maszynie oraz w związku z niżej wymienionymi działaniami Użytkownika Maszyny:
• używanie części zamiennych innych niż oryginalne,
• używanie materiałów eksploatacyjnych innych niż oryginalne i/lub zalecane przez Producenta,
• przeprowadzenie modyfikacji nieautoryzowanych przez Producenta i napraw dokonywanych przez nieautoryzowane przez Gwaranta warsztaty serwisowe (regulacja pracy silnika, modyfikacje wydajności Maszyny, powiększenia itp.),
• uszkodzenia spowodowane niewłaściwym obchodzeniem się z Maszyną lub niewłaściwym użytkowaniem – zwłaszcza nie przestrzeganie Instrukcji Obsługi, niewłaściwe serwisowanie lub powstałym w wyniku niewłaściwej konserwacji,
• nieprzestrzeganie wskazanych w Instrukcji Obsługi okresów przeglądów,
• uszkodzenie spowodowane wyposażeniem, które nie zostało oficjalnie zatwierdzone (na piśmie) przez Gwaranta,
• jeżeli Maszyna wykazuje uszkodzenia zewnętrzne jakiegokolwiek rodzaju.

12. Uprawniony z gwarancji dostarczy wadliwą Maszynę do miejsca sprzedaży, na własny koszt.

13. Przyjęcie reklamacji następuje przez sporządzenie datowanego protokołu, z wyszczególnieniem zgłoszonych wad i objawów niesprawności, oraz opisem warunków w jakich Maszyna pracowała, podanych przez Uprawnionego z gwarancji.

14. Podstawą skorzystania z uprawnień z tytułu gwarancji jest przedłożenie ważnej Karty Gwarancyjnej zawierającej dane nabywcy (nazwa przedsiębiorstwa/nazwisko, adres), datę sprzedaży, numer silnika i numer Maszyny oraz pieczęć Sprzedawcy, wraz z dowodem zakupu (paragonem lub fakturą VAT). Karta Gwarancyjna bez powyższych danych jest nieważna i nie jest dokumentem upoważniającym do wykonania nieodpłatnych napraw w okresie gwarancyjnym.

15. Gwarant zapewnia, że naprawa gwarancyjna nastąpi w ciągu 30 dni od dnia dostarczenia Maszyny. W przypadkach nietypowych czas naprawy może ulec wydłużeniu.

16. Gwarancja, której udziela Gwarant nie obejmuje odpowiedzialności Gwaranta za szkody na majątku lub osobie, których doznał lub za które jest odpowiedzialny Uprawniony z gwarancji, a będące skutkiem wad Maszyny stwierdzonych w okresie obowiązywania gwarancji.

17. W przypadku wystawienia przez Sprzedawcę na zakupioną Maszynę faktury VAT, przyjmuje się, że Uprawniony z gwarancji będzie wykorzystywał Maszynę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej.

18. Prawa i obowiązki stron wynikających z niniejszej gwarancji reguluje wyłącznie treść postanowień ujętych w Warunkach Gwarancji i Karcie Gwarancyjnej.

19. Udzielenie przez Gwaranta gwarancji nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego w stosunku do Sprzedawcy, wynikających z Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczegółowych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

20. Samodzielna obsługa Maszyny jest dozwolona tylko w przypadku osób, które ukończyły osiemnasty rok życia, zostały przeszkolone w obsłudze Maszyny, poświadczyły swoje kwalifikacje dokumentem potwierdzającym posiadanie uprawnień do kierowania tego typu Maszyną.

Prosimy o zapoznanie się z poniższym tekstem i przestrzeganie zawartych w nim zaleceń:

PAMIĘTAJ:

• Diler ma obowiązek przeszkolenia Kupującego w zakresie obsługi Maszyny.
• Przeczytaj Instrukcję Obsługi i przestrzegaj zaleceń w niej zawartych.
• Przeglądy wykonuj zgodnie z harmonogramem określonym w Instrukcji Obsługi w Autoryzowanych Punktach Serwisowych GWARANTA.
• Naprawy wykonuj w Autoryzowanych Punktach Serwisowych GWARANTA.
• Stosuj oryginalne części zamienne KUBOTA.
• Nie używaj Maszyny do prac, do których nie jest przeznaczona.
• Nie dokonuj żadnych zmian w Maszynie, nie usuwaj ani nie niszcz plomb, ponieważ spowoduje to wygaśnięcie gwarancji.
• W przypadku wystąpienia problemów z Maszyną natychmiast poinformuj o tym najbliższy Autoryzowany Punk Serwisowy KUBOTA.
Przestrzegając w/w punktów dołączysz do grona zadowolonych klientów firmy KUBOTA.