Ta strona korzysta z ciasteczek by świadczyć usługi na najwyższym poziomie.
Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Zgoda

Dowiedz się więcej

WOBIS REJESTRACJA MASZYNY KUBOTA

WARUNKI GWARANCJI

Warunki gwarancji zawarte w Karcie Gwarancyjnej dla maszyn KUBOTA
1. KUBOTA Baumashinen Gmbh, Steinhauser Straße 100, D-66482 Zweurbrücken, zwana dalej Gwarantem, zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie Maszyn, na które została wydana Karta Gwarancyjna, przy użytkowaniu jej zgodnie z przeznaczeniem, w warunkach eksploatacyjnych określonych w Instrukcji Obsługi wydanej przez Gwaranta i dołączonej do Maszyny.
2. Definicje:
• Maszyny – maszyny KUBOTA w tym koparki, ładowarki, koparko-ładowarki, transportery.
• Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
• Konsument – osoba fizyczna, która nabyła Maszynę w celu niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.
3. Gwarant odpowiada jedynie za wady wynikła z przyczyny tkwiącej w sprzedanej Maszynie oraz za uszkodzenia tej Maszyny, będące ich następstwem.
4. Gwarancja rozpoczyna bieg z dniem dostarczenia Maszyny do Klienta (data instalacji). W przypadku części zamiennych gwarancja rozpoczyna bieg w momencie zainstalowania części w Maszynie przez Autoryzowany Punkt Serwisowy Gwaranta (APS) i jest niezależna od okresu gwarancji dla Maszyny. Instalacja części zamiennych nie wpływa na czas obowiązywania gwarancji dla Maszyny. Roszczenie z tytułu gwarancji może być uznane wyłącznie w przypadku odnotowania daty instalacji oraz kompletnego i czytelnego zgłoszenia roszczenia.
5. Gwarant udziela gwarancji na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na następującej okresy gwarancyjne:
• Maszyny: 2000 roboczogodzin lub 24 miesiące, w zależności od tego, co nastąpi pierwsze.
• Części zamiennych do maszyn: 1000 roboczogodzin lub 12 miesięcy, w zależności od tego, co nastąpi pierwsze.
• Akumulatory: 3 miesiące.
Uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają w przypadku, gdy Uprawniony z gwarancji nie będzie dokonywać obowiązkowych przeglądów serwisowych Maszyny w APS zgodnie z informacjami zawartymi w harmonogramie przeglądów znajdujących się w Instrukcji Obsługi Maszyny.
6. Ze względu na niewłaściwy stan techniczny Maszyny Gwarant może odmówić wykonania każdego przeglądu. Uprawniony z gwarancji dostarczy Maszynę do przeglądu do APS na własny koszt. Każdy przegląd musi być potwierdzony w Karcie Gwarancyjnej. Brak takiego potwierdzenia powoduje utratę uprawnień z tytułu gwarancji.
7. Wykonanie przeglądu gwarancyjnego w APS nie zwalnia użytkownika Maszyny z regularnego wykonywania czynności konserwacyjnych określonych w Instrukcji Obsługi.
8. Nie są objęte gwarancją uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego, niezgodnego z Instrukcją Obsługi użytkowania, konserwacji, regulacji, przechowywania i transportowania oraz wynikłe po sprzedaży ze zdarzeń losowych i innych okoliczności, za które nie odpowiada ani Producent, ani Sprzedawca, w tym pogarszanie się estetyki Maszyny w wyniku upływu czasu.
9. Nie są objęte gwarancją materiały eksploatacyjne i części Maszyny, które przy używaniu zgodnie z przeznaczeniem w warunkach określonych w Instrukcji Obsługi mogą zużyć się przed upływem gwarancji, w szczególności osłony, kołki zabezpieczające, bezpieczniki urządzeń energetycznych, powłoki lakiernicze elementów osłonowych, elementy gumowe i gumowo-metalowe, gąsienice, świece zapłonowe, świece żarowe, filtry, kły czerpaków, wszystkie rodzaje płyt przesuwnych w przypadku gąsienic i ramion teleskopowych, węże, pasy klinowe i inne pasy, okładziny hamulcowe, tarcze sprzęgieł, wtryskiwacze, żarówki, uszczelki / uszczelnienia, bezpieczniki, bezpieczniki topikowe, wtyki, tuleje, podkładki dystansowe, okna / części szklane, środki smarne.
10. Nie uważa się za naprawę gwarancyjną wymienionych w Instrukcji Obsługi zabiegów, będących należytą, normalną obsługą eksploatacyjną.
11. Gwarant odmówi wykonania świadczenia gwarancyjnego, a Uprawniony z gwarancji traci prawa w zakresie roszczeń z tytułu wad (uszkodzeń) powstałych lub mogących powstać w wyniku uszkodzeń mechanicznych w Maszynie oraz w związku z niżej wymienionymi działaniami Użytkownika Maszyny:
• używanie części zamiennych innych niż oryginalne,
• używanie materiałów eksploatacyjnych innych niż oryginalne i/lub zalecane przez Producenta,
• przeprowadzenie modyfikacji nieautoryzowanych przez Producenta i napraw dokonywanych przez nieautoryzowane przez Gwaranta warsztaty serwisowe (regulacja pracy silnika, modyfikacje wydajności Maszyny, powiększenia itp.),
• uszkodzenia spowodowane niewłaściwym obchodzeniem się z Maszyną lub niewłaściwym użytkowaniem – zwłaszcza nie przestrzeganie Instrukcji Obsługi, niewłaściwe serwisowanie lub powstałym w wyniku niewłaściwej konserwacji,
• nieprzestrzeganie wskazanych w Instrukcji Obsługi okresów przeglądów,
• uszkodzenie spowodowane wyposażeniem, które nie zostało oficjalnie zatwierdzone (na piśmie) przez Gwaranta,
• jeżeli Maszyna wykazuje uszkodzenia zewnętrzne jakiegokolwiek rodzaju.
12. Uprawniony z gwarancji dostarczy wadliwą Maszynę do miejsca sprzedaży, na własny koszt.
13. Przyjęcie reklamacji następuje przez sporządzenie datowanego protokołu, z wyszczególnieniem zgłoszonych wad i objawów niesprawności, oraz opisem warunków w jakich Maszyna pracowała, podanych przez Uprawnionego z gwarancji.
14. Podstawą skorzystania z uprawnień z tytułu gwarancji jest przedłożenie ważnej Karty Gwarancyjnej zawierającej dane nabywcy (nazwa przedsiębiorstwa/nazwisko, adres), datę sprzedaży, numer silnika i numer Maszyny oraz pieczęć Sprzedawcy, wraz z dowodem zakupu (paragonem lub fakturą VAT). Karta Gwarancyjna bez powyższych danych jest nieważna i nie jest dokumentem upoważniającym do wykonania nieodpłatnych napraw w okresie gwarancyjnym.
15. Gwarant zapewnia, że naprawa gwarancyjna nastąpi w ciągu 30 dni od dnia dostarczenia Maszyny. W przypadkach nietypowych czas naprawy może ulec wydłużeniu.
16. Gwarancja, której udziela Gwarant nie obejmuje odpowiedzialności Gwaranta za szkody na majątku lub osobie, których doznał lub za które jest odpowiedzialny Uprawniony z gwarancji, a będące skutkiem wad Maszyny stwierdzonych w okresie obowiązywania gwarancji.
17. W przypadku wystawienia przez Sprzedawcę na zakupioną Maszynę faktury VAT, przyjmuje się, że Uprawniony z gwarancji będzie wykorzystywał Maszynę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
18. Prawa i obowiązki stron wynikających z niniejszej gwarancji reguluje wyłącznie treść postanowień ujętych w Warunkach Gwarancji i Karcie Gwarancyjnej.
19. Udzielenie przez Gwaranta gwarancji nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego w stosunku do Sprzedawcy, wynikających z Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczegółowych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
20. Samodzielna obsługa Maszyny jest dozwolona tylko w przypadku osób, które ukończyły osiemnasty rok życia, zostały przeszkolone w obsłudze Maszyny, poświadczyły swoje kwalifikacje dokumentem potwierdzającym posiadanie uprawnień do kierowania tego typu Maszyną.

Prosimy o zapoznanie się z poniższym tekstem i przestrzeganie zawartych w nim zaleceń:

PAMIĘTAJ:

• Diler ma obowiązek przeszkolenia Kupującego w zakresie obsługi Maszyny.
• Przeczytaj Instrukcję Obsługi i przestrzegaj zaleceń w niej zawartych.
• Przeglądy wykonuj zgodnie z harmonogramem określonym w Instrukcji Obsługi w Autoryzowanych Punktach Serwisowych GWARANTA.
• Naprawy wykonuj w Autoryzowanych Punktach Serwisowych GWARANTA.
• Stosuj oryginalne części zamienne KUBOTA.
• Nie używaj Maszyny do prac, do których nie jest przeznaczona.
• Nie dokonuj żadnych zmian w Maszynie, nie usuwaj ani nie niszcz plomb, ponieważ spowoduje to wygaśnięcie gwarancji.
• W przypadku wystąpienia problemów z Maszyną natychmiast poinformuj o tym najbliższy Autoryzowany Punk Serwisowy KUBOTA.
Przestrzegając w/w punktów dołączysz do grona zadowolonych klientów firmy KUBOTA.


* - Pola wymagane